Az adásvételi szerződés tartalma

Eladó kötelezettségei:

  1. Tulajdonjog átruházása
  2. Az ingatlan birtokának átruházása
  3. Tájékoztatási kötelezettség

Vevő kötelezettségei:

  1. Vételár megfizetése
  2. A dolog birtokba vétele

Ingatlan adásvétel esetén a felek kötelezettsége az ingatlan adásvétel írásbeli szerződésbe foglalása is.

A felek között megoszlik a költségek viselésére vonatkozó kötelezettség.

Az adásvételi szerződés minimális tartalma:

  1. A felek személye
  2. Az adásvétel tárgya
  3. Tulajdonátruházási szándék kifejezése
  4. Vételár meghatározása

A fenti kötelezettségeken túlmenően a felek az adásvételi szerződés tartalma vonatkozásában szabadon megállapodhatnak. Ennek keretében arra kell figyelniük, hogy a megállapodás tartalma ne ütközzön valamely konkrét tilalomba, mely az ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségét eredményezheti.

A felek személye vonatkozásában legalább egy eladó és legalább egy vevő adatait szükséges részletezni. A szükséges adatok az alábbi linken megtalálhatók. Mindkét pozícióban állhat természetes és jogi személy is. Fontos, hogy az eladó az adott ingatlan felett rendelkezési joggal bírjon. A vevő szerzőképes kell, hogy legyen. (pl. termőföld szerzés korlátozása)

Az ingatlan adásvételi szerződés tartalma körében arra kell figyelni, hogy a szerződés tárgya (az ingatlan) valamennyi tulajdoni lap szerinti adatát közöljük, ezen felül pedig (például az állapotával kapcsolatban) azokat az információkat, amelyeket a felek lényegesnek ítélnek meg. Legyünk különös figyelemmel a tulajdoni lap III. részén található terhekre, rendelkezzünk erről a szerződésben, térjünk ki a tulajdoni lapon kívüli terhek lehetőségére és az ezzel kapcsolatos felelősségre.

Az adásvételi szerződés tartalma kötelező jelleggel annak a szándéknak a kifejezése, hogy az eladó a szerződés tárgyát képező ingatlant el kívánja adni, a vevő pedig meg kívánja vásárolni.

Figyelemmel arra, hogy az ingatlan adásvétel visszterhes vagyonátruházásnak minősül, a vételár meghatározása elengedhetetlen. A vételár megfizetése jellemzően történhet a szerződés megkötésekor, vagy későbbi időpontban, végső soron a birtokbaadáskor. Történhet egy összegben vagy több részletben. Az ingatlan tulajdonjoga jellemzően akkor száll át a vevőre, amikor a teljes vételárat megfizette. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja.

Forrás: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

XXV. sz. PED (Legfelsőbb Bíróság Polgári Elvi Döntése)